Käyttöehdot

Tutustu myös: 
Tietosuojalausekkeeseen
Evästekäytäntöömme

Huutokaupat.fi käyttöehdot

Päivitetty 22.11.2017
 

1. Käyttöehtojen soveltamisala

1.1 Käyttöehtojen soveltamisala

Nämä ovat käyttöehdot, joita sovelletaan Nettix Oy:n (”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän Huutokaupat.fi-verkkosivuston (jäljempänä myös ”Palvelu”) käyttämiseen. Näiden käyttöehtojen lisäksi sovelletaan Nettix Oy:n yleisiä käyttöehtoja. Verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä myös Käyttäjä) on hyväksyttävä käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään Palvelua, edellyttipä Palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy sekä nämä Huutokaupat.fi:n palvelukohtaiset käyttöehdot että Nettix Oy:n yleiset käyttöehdot ja vakuuttaa toimivansa käyttöehtojen, kulloinkin sovellettavan lain ja hyvän tavan mukaisesti. Tällöin Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille syntyy näiden ehtojen mukainen sopimus. Käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias tai että hänellä on huoltajansa suostumus Palvelun käyttöön.

Palvelu toimii sekä perinteisen huutokaupan, että nettihuutokaupan verkkopalveluna, jossa rekisteröityneet huutokauppalaitokset/meklarit/realisoijat (”Myyjä”) voivat ilmoittaa tuotteitaan/huutokauppoja/kohteita huutokaupattavaksi ja huutokauppaostajat (”Ostaja”) voivat vastaavasti tehdä ostotarjouksia myynnissä olevista kohteista. Kaupanteko palvelussa tapahtuu Myyjän ja Ostajan keskenään sopimien kauppaehtojen mukaisesti, eikä Palveluntarjoaja ole kaupan osapuoli missään vaiheessa, vaan toimii ainoastaan välittäjänä ja palvelun tarjoajana.

1.2 Sopimuksen osapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat Nettix Oy (myös Palveluntarjoaja) sekä palvelussa toimivat Käyttäjät, Myyjät ja Ostajat.

1.3 Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden yksipuolisesti muuttaa käyttöehtoja. Kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ovat luettavissa Palvelun yhteydessä ja muutoksista ilmoitetaan Palvelun välityksellä.

 

2. Käyttöoikeus ja rekisteröityminen

2.1 Rekisteröityminen ja tietosuoja

Palvelun joidenkin toimintojen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjä liittyy Palveluun rekisteröitymällä Käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla tai muulla vastaavalla tavalla ja hyväksymällä nämä Palvelun käyttöehdot itseään sitoviksi. Käyttäjä on jokainen, joka käyttää Palvelun sivuja tai on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi. Käyttäjä on rekisteröitynyt, kun Palveluntarjoaja on vahvistanut rekisteröitymisen. Väärien käyttäjätietojen antaminen tai sellaisia käyttäen rekisteröityminen on kielletty ja Käyttäjä vakuuttaa antaneensa oikeat tiedot rekisteröityessään Palveluun. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä.

Palveluntarjoaja päättää itsenäisesti rekisteröitymisen hyväksymisestä ja rekisteröitymiseen sovellettavista ehdoista. Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia käyttäjätietoja ei ole annettu, tiedot on annettu puutteellisesti, epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä. Palveluntarjoajalla on myös oikeus perua rekisteröityminen ja käyttäjätunnukset mikäli niitä on käytetty käyttöehtojen vastaisesti.

Rekisteröityessään palveluun Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Rekisteröitymisen jälkeen mahdollisesti myönnettävä käyttöoikeus on henkilö- tai yrityskohtainen ja rekisteröityessään Käyttäjän tulee antaa vaaditut rekisteröintitiedot, joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä.

Käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksellaan tapahtuvasta toiminnasta ja salasanan salassapidosta.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää käyttäjätietoja palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin, palvelusta tiedottamiseen, palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen sekä tilastolliseen- ja markkinointitutkimukseen. Käyttäjät rekisteröidään Huutokaupat.fi-verkkopalvelun käyttäjärekisteriin.

Rekisteriä koskeva rekisteriseloste.

2.2 Käyttäjän antamat tiedot

Käyttäjä vastaa tietojensa oikeellisuudesta ja niiden ajantasaisuudesta. Käyttäjän tulee ilmoittaa kaikista muutoksista tietoihinsa viipymättä.

2.3 Henkilötietojen luovutus

Palveluntarjoaja noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä koskien Käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Palveluntarjoaja ylläpitää rekisteriä asiakkaistaan laskutusta, tiedotteita ja asiakassuhteen hoitoa varten. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa www.huutokaupat.fi/rekisteriseloste.

Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa käyttäjätiedot tarjouksen jättäneistä ostajista tuotteen myyjälle kaupanteon yhteydessä palvelun toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan luovuttaa pakottavaan lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

2.4 Aineiston käyttöoikeus

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Koko Palvelu sellaisenaan muodostaa tietokannan ja on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Käyttäjä voi käyttää suojattua materiaalia omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelussa olevaa materiaalia.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä tai saattaa niitä yleisön saataville ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Käyttäjän aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Käyttäjä ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

Käyttäjä ei saa tällä sopimuksella mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle. Muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot käyttäessään Palvelua saatuaan tiedon muutoksesta.

Palvelun sisältämän aineiston julkaiseminen, välittäminen, yleisön saataville saattaminen, levittäminen, vuokraaminen, kopioiminen, siirtäminen tai muunlainen muokkaaminen on kiellettyä ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaan kirjallista lupaa.

Aineistoa lähettävä Myyjä vakuuttaa olevansa oikeutettu lähettämään aineiston ja on velvollinen pitämään Palveluntarjoajan vapaana kaikista vaateista, vastuista ja kuluista, jotka liittyvät aineistoon.

 

3. Myyjän, Ostajan ja Käyttäjän oikeudet ja vastuut

Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

Myyjä, Ostaja ja Käyttäjä sitoutuvat kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden sekä Nettix Oy:n yleisten käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja ja sääntöjä ja ohjeita.

Palvelussa ei saa tarjota myytäväksi tuotteita, jonka tarjoamisen Palveluntarjoaja on kieltänyt.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, taikka tavalla joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun Käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Mikäli Myyjä toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Myyjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin.

Myyjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Myyjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

Myyjä vastaa kaikilta osin myytävän kohteen ja suoritettavan myyntitapahtuman laillisuudesta. Myyjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myydä ilmoittamansa kohteet, joita hän tarjoaa myytäväksi palvelussa. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle.

Myyjä, Ostaja ja Käyttäjä vastaanottavat Palvelun ja käyttävät sitä omalla vastuullaan ja vastaavat Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

Myyjä sitoutuu kohteen ilmoittaessaan kuvaamaan sen totuudenmukaisesti ja riittävän laajasti. Myyjän tulee välittömästi tarkastaa jättämänsä ilmoituksen oikeellisuus sen ilmestyttyä sivustolle ja ryhtyä toimenpiteisiin ilmoituksen poistamiseksi tai korjaamiseksi, mikäli se on virheellinen.

Väärän tai harhaanjohtavan informaation antaminen sekä laittoman, halventavan, häiritsevän, herjaavan tai muulla tavalla asiattoman aineiston tai viestin esittäminen Palvelussa on ehdottoman kielletty. Ehdottoman kielletty on myös tietokoneviruksia sisältävien materiaalien tai muiden vahingoittavien, tuhoavien tai rajoittavien tiedostojen tai ohjelmistojen lähettäminen, siirtäminen tai levittäminen. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa aineisto, joka on hyvän tavan tai lain vastainen.

Käyttäjän on ilmoitettava Palveluntarjoajalle yhteystietojensa tai mahdollisen yrityksensä tietojen muutoksista.

3.1 Palveluntarjoajan erikseen kieltämät toimenpiteet

Käyttäjä ei saa toimia näitä ehtoja vastaan tai olla aktiivisesti mukana sellaisissa toiminnoissa. Ehtojen rikkominen voi johtaa käyttöoikeuden lakkauttamiseen.

Myyjä ei saa:
-antaa harhaanjohtavaa tai väärää informaatiota.
-yrittää vaikuttaa kohteen hintaan asettamalla minimikorotusta ja/tai toimituskuluja tarpeettoman korkealle.
-tehdä tarjousta omasta kohteestaan itse tai edustajansa välityksellä.
-olla reagoimatta jätettyyn korkeimpaan tarjoukseen (myyntiehdoissa määritellyn ajan ylittyessä).
-jättää maksettua kohdetta toimittamatta tai viivästyttää sitä aiheettomasti.
-jättää myydystä kohteesta tullutta maksusuoritusta kuittaamatta Palveluun. 
-myydä kohdetta samanaikaisesti jossain toisessa kanavassa.

Ostaja ei saa:
-luoda useampaa kuin yhden käyttäjätunnuksen Palveluun.
-jättää tarjouksia tahallisesti ilman maksuaikomusta. 
-pitkittää hyväksytyn kohteen maksamista.
-purkaa Myyjän hyväksymää huutoa ilman kauppalain 19 § ja 20 §:n mukaista oikeutusta.

 

4. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun käyttäjille kauppapaikan, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Myyjien Palvelussa ilmoittamista kohteista, kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta, Myyjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai siitä onko Myyjä/Ostaja oikeustoimikelpoinen tekemään myynti- tai ostotarjouksia. Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen mistään taloudellisista vahingoista, menetyksistä tai tappioista, jotka aiheutuvat vääristä käyttäjätiedoista, tiedoista myynti-ilmoituksissa tai myytyjen tuotteiden viallisuudesta taikka Palvelussa tapahtuvasta teknisestä virheestä. Palveluntarjoajan mahdollinen korvausvelvollisuus rajoittuu asiakkuuden kokoon.

Palveluntarjoaja ei ole huutokaupan osapuoli. Kaupankäynti Palvelussa tapahtuu Myyjän ja Ostajan kesken ja vastuu kaupasta ja sen toteuttamisesta on Palvelua käyttävillä Myyjillä ja Ostajilla. Palveluntarjoaja ei miltään osin tarkasta myyntiin asetettujen kohteiden kuntoa, kohteisiin kohdistuvia omistus- tai muita oikeuksia tai kohteiden muita ominaisuuksia. Palveluntarjoaja ei miltään osin tarkasta tai takaa huutokaupan kohteiden laatua, turvallisuutta tai laillisuutta, Myyjien esittämien tietojen oikeellisuutta, kaupankäynnin onnistumista tai Ostajien kykyä ostaa ja hankkia kaupan kohteita.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Myyjälle/Ostajalle tai kolmansille osapuolille.

Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittämistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Myyjälle, Ostajalle, Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoajalla on vapaan harkintansa mukaan oikeus poistaa kaupan kohteena oleva tuote/tuotteet Palvelusta koska tahansa, mikäli katsoo tämän aiheelliseksi. Poistetuista tuotteista tehtyjä tarjouksia ei huomioida. Syynä poistamiseen voi esimerkiksi olla Palveluntarjoajan epäilys siitä, että Käyttäjä on rikkonut näitä käyttöehtoja.

 

5. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Mikäli näistä käyttöehdoista tai Palvelun käytöstä johtuvista erimielisyyksistä ei päästä sovintoon, asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus saattaa asia vireille myös kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

 

6. Maksutavat

Maksu verkkopankkimaksuna: Osuuspankki, Nordea, Sampo Pankki, Handelsbanken, S-pankki, Tapiola-pankki, Säästöpankit/Aktia, Ålandsbanken tai summan ylittäessä 20 000 euroa, lasku/tilisiirto. Myyjä hyväksyy vain tilisiirto- ja/tai verkkopankkisuoritukset.